Algemene voorwaarden Websimpel.nl

BIJLAGE – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (VERWERKERSOVEREENKOMST)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al
onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane
overeenkomsten, hoe ook genaamd.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over
"koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of
rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit
hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene wiens
opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover
zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden
verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van
toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de
toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in
strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts
het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig
andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet
aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
"levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het
verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard
dan ook.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer
wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard.
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op
het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De koper is aan zijn order gebonden, in welke vorm dan ook
aan ons gegeven, zodra de order door ons bevestigd is.

3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging
wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst
volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht direct
na ontvangst de orderbevestiging te controleren en bij
problemen direct en uiterlijk binnen een(1) werkdag contact
met ons op te nemen.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen
gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens
ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze
afspraken en/of toezeggingen door onze tot
vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn
bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
exclusief eventuele bijkomende kosten.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde
prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van
de overeenkomst geldende kostenfactoren.

3. Wij behouden ons het recht voor om tussendoor onze
tarieven aan te passen. Indien de koper het niet met de
prijswijziging eens is, dient deze dit binnen 5 dagen na
ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons per
aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

4. Websimpel zal de opdrachtgever voordat er
werkzaamheden verricht worden een factuur sturen van
minimaal 25% van het overeengekomen orderbedrag als
aanbetaling op de te verrichten werkzaamheden. Deze dient
te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij
anders overeengekomen.

5. De annuleringskosten per opdracht zijn minimaal 25% van het
overeengekomen factuurbedrag voor die opdracht exclusief
eventuele overeengekomen korting(en) of
mindering(en) op het factuurbedrag, vermeerderd met de
gemaakte kosten voor die opdracht. Dit uitsluitend en in alle
redelijkheid, ter beoordeling van Websimpel. Een
annulatie dient uiterlijk binnen 24 uur, op een duidelijke
manier, bij Websimpel te zijn gemeld via post danwel
e-mail.

Artikel 4. Afleverings- en leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag
waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle
gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig
hebben en de betaling door ons ontvangen zijn. De door ons
opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in
de individuele overeenkomst.
Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in
gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het
bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk
een boete op overschrijding van de levertijd is
overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de
overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 9
van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van
overmacht.

2. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet,
zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 5. Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van
en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt
heeft.

2.Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken
aan geleverde diensten moeten na levering aan ons ter kennis
worden gebracht.
Dit dient te geschieden per aangetekende brief met
daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de
klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de
betreffende diensten zijn gefactureerd.

3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking
hebbend op gebreken in de door ons geleverde diensten,
vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijnen
en/of niet op de daar
aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent
terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft behandeld,
gebruikt, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of
behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders
dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking
tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt
voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde
garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt,
de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer
dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door
ons geleverde diensten niet door derden (zoals fabrikanten)
op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)
aanspraken doen gelden.

2. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of
bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, geleden door de
opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem
tewerkgestelden of derden ontstaan, door gehele of gedeeltelijke
(her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke
levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de
zaken zelf.

3. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen
gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit
zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan
terugzending verbonden ten laste van de koper.
Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder
derden op te slaan.

4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken
die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst
tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet
tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende
schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

5. De aansprakelijkheid van Websimpel voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Websimpel van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrecht- matig handelen van Websimpel, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 100 euro (exclusief btw).

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het
moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit
hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de
door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij
zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper
zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te
eisen.

2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de
koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch
zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de
koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom
toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid
kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 8. Betaling

1.Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders
overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door
overmaking op een door ons aangewezen bank- of
girorekening, of via acceptgiro. in beide gevallen dient de
betaling te geschieden onmiddellijk na de levering van de
betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de
factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag
van creditering van onze bank of girorekening als de dag van
betaling.

2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is
hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere
ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht,
indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het
niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze
verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd
al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

3. Indien in de financiële positie van koper na het
totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering
der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij
gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere
uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de
betalingsvoorwaarden te vorderen.

4.Verkoper kan -indien hij dat noodzakelijk acht - zijn
vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan
een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 9. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke
omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat
naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan
worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de
nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: stroomstoringen, kabelbreuken,uitval van de aansluiting, het Netwerk of het netwerk van derden
of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Websimpel bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is,
oorlog, terrorisme, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook,
blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, storingen in ons
bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden,
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
besluiten van internationale, nationale en regionale
(overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze
leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen
nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel
voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te
onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot
schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons
aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van
toepassing.

Artikel 11. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende
met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten
en door ons verrichte leveringen worden berecht door de
bevoegde rechter in Groningen.

Artikel 12. Webdesign

1. Het staat Websimpel vrij om het creëren, aanpassen
of updaten van websites uit te besteden aan derden, indien zij
daar reden toe ziet.

2. Websimpel is niet verplicht opdrachtgever op de
hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van
veranderingen aangaande webdesign, zolang opdrachtgever
hiervan geen, of weinig hinder ondervindt.

Artikel13. Hosting

1. Websimpel is een onderdeel van Brinkman Chartering Groningen B.V.

2. Websimpel kan met haar Hosting pakketten'
gebruik maken van de servers van derden. Opdrachtgever
dient zich te allen tijde te houden aan de algemene
voorwaarden en condities van betreffende bedrijven.
Deze zullen door Websimpel , op aanvraag, gratis
worden verstrekt aan opdrachtgever.

3. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de
domeinnaam aangaande zijn overeenkomst met Websimpel
te verhuizen naar de servers van derden mits hij
aan zijn betalingsverplichting(en) jegens websimpel
heeft voldaan en mits de hiervoor verschuldigde
administratiekosten (groot min. € 25,- excl. BTW, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen) op de financiële rekening
van Websimpel zijn bijgeschreven. Indien dit het geval
is, is Websimpel verplicht medewerking te verlenen
aan opdrachtgever aangaande de verhuizing danwel de
eigendomsoverdracht van de domeinnaam.

4. In geval van verhuizing of eigendomsoverdracht van een of
meerdere domeinnamen van opdrachtgever, dient
opdrachtgever zelf zorg te dragen voor alle administratieve,
juridische en overige handelingen die hiervoor noodzakelijk
zijn. Tevens dient opdrachtgever alle kosten hieruit
voortvloeiend, of hieraan gerelateerd te voldoen. Websimpel
kan nimmer, op wat voor wijze dan ook,
aansprakelijk worden gesteld voor wat voor kosten dan ook,
gerelateerd aan de verhuizing of de verandering van
eigendomsrecht van de betreffende domeinnaam.

5. Het staat Websimpel vrij om veranderingen door te
voeren, om wat voor reden dan ook, aangaande webhosting.

6. Websimpel is niet verplicht opdrachtgever op de
hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van
veranderingen aangaande webhosting, zolang opdrachtgever
hiervan geen, of weinig hinder ondervindt.

7. Het versturen van ongevraagde e-mail berichten (het
zogenoemde 'spammen') is nooit toegestaan en zonder meer
een reden voor Websimpel om de overeenkomst met
opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen,
opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor
schadevergoeding dan ook. Spam kunt u melden op
support@websimpel.nl

8. Warez, Mp3's, Webcams, adultsites, kinderporno etc. zijn
niet toegestaan en zonder meer een reden voor Websimpel om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor schadevergoeding dan ook.

Artikel 14. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd
met een minimum termijn van 12 maanden, en wordt steeds
stilzwijgend verlengd met 12 maanden tenzij anders
overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de
overeenkomst op te zeggen.

2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een
kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur
schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal drie maanden.

3. Facturering geschiedt uitsluitend per jaar waarbij een
gedeelte vaneen jaar als een heel jaar wordt gezien en/of een
gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien,
tenzij anders overeengekomen.

4. Websimpel kan de overeenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van
zijn verplichtingen jegens Websimpel niet, niet
behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5. Websimpel heeft het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in
staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling
heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer
op zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft
dan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Websimpel heeft het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te
beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met
(inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de
algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten
aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of
anderszins kwetsend kwetsend genoemd kan worden.
- opdrachtgever ongevraagde e-mails verstuurd ('spammen')

7. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zwaarbelastende
(achtergrond) processen zoals 'eg-drops' te draaien of
adult/warez/mp3's/webcams en/of overige aanstoot gevende
pagina's op de servers te plaatsen. Misbruik zal automatisch
inhouden dat de betreffende accounts worden verwijderd van
de servers zonder verdere melding hieraan voorafgaand
en zonder enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie
op wat voor wijze dan ook. Indien u van mening bent dat
dergelijke processen en/of sites op de servers worden
gebezigd, kunt u een e-mail sturen naar: support@websimpel.nl.

 

Artikel 15 Data/e-mailverkeer

1. Het data/e-mailverkeer is, daar waar dit is aangegeven
onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel
dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de
gemiddelde gebruiker (fair use policy), indien een dergelijke
website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden
verwijderd of een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij
brengen opdrachtgever op de hoogte van dit extreme gebruik
en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen
op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en
ander in overleg met Websimpel, indien de betreffende
eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te
gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de
gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders
onder te brengen en te verwijderen van de servers van of
gerelateerd aan Websimpel. Geeft de cliënt hieraan
geen gehoor dan is Websimpel gerechtigd, zonder
verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van
diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt
op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

Bijlage - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (VERWERKERSOVEREENKOMST)


Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens


1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid


1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers


1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht


1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;
c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen


1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid


1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 11.
Audit 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.